Dasar Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus

Pengenalan

Chemwatch menyedari bahawa untuk terus mencipta dan mengekalkan nilai jangka panjang dalam dunia yang pesat berubah, dan mengurus risiko dan peluang yang berkaitan dengannya, pendekatan holistik terhadap Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) adalah penting.

Chemwatch di Glen Huntly mengendalikan tapak berisiko rendah dari segi kebanyakan faktor ESG tetapi masih menguruskan risikonya serta mengikuti peluang yang tercipta oleh keadaan pasaran dan bukan pasaran yang berubah-ubah.

alam Sekitar:

Chemwatch komited untuk beroperasi dengan cara yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar untuk mengurangkan kesan kami terhadap perubahan iklim, memulihara sumber semula jadi dan beroperasi dengan mematuhi peraturan alam sekitar. Kerana sifat perniagaan kami, operasi kami telah dinilai mempunyai kesan yang agak rendah terhadap alam sekitar.

Dalam usaha mencapai matlamat kelestarian alam sekitar, Chemwatch hendaklah:

Tanggungjawab sosial: 

Di Chemwatch, kami berbangga dengan budaya hormat dan empati yang wujud sejak sekian lama untuk pekerja, pelanggan dan masyarakat umum kami.

Chemwatch komited terhadap kepuasan pelanggan dengan terus menambah baik dan menginovasi produk dan penyampaian perkhidmatannya.

Ini juga termasuk komitmen terhadap perlindungan data, sama ada daripada penyerang luar atau orang dalam yang berniat jahat, dan privasi data semasa mengumpul, berkongsi dan menggunakan data peribadi.

Chemwatch menyokong hak asasi manusia global. Semua individu, termasuk pekerja, pelanggan dan vendor kami, mempunyai hak untuk dilayan dengan bermaruah dan dihormati tanpa diskriminasi atau tindakan balas. Tiada pekerja dibenarkan untuk terlibat dalam kelakuan kesat, tidak hormat, atau tidak profesional, sama ada secara peribadi, melalui telefon, atau melalui pemesejan elektronik.

Chemwatch komited untuk menjadi majikan yang bertanggungjawab secara sosial dengan memupuk persekitaran kepelbagaian dan keterangkuman merentas perniagaan kami, mempromosikan kesihatan dan keselamatan tempat kerja, beroperasi secara beretika dan menyokong komuniti setempat. Kami tidak bertolak ansur dengan sebarang bentuk diskriminasi, gangguan, tindakan balas, bermusuhan, menakutkan atau menyinggung perasaan.

Chemwatch tidak merekrut individu di bawah umur pekerjaan yang sah. Kami melarang buruh kanak-kanak, eksploitasi kanak-kanak atau penglibatan mereka dalam kerja berbahaya yang tidak boleh diterima. Tambahan pula, kami tidak bertolak ansur dengan hukuman fizikal, penderaan, atau perhambaan tanpa rela mana-mana individu.

Tadbir Urus Am: 

Chemwatch komited untuk membina budaya yang khusus untuk tingkah laku perniagaan yang beretika dan aktiviti perniagaan yang bertanggungjawab. Kami percaya bahawa tadbir urus yang kukuh adalah asas untuk melaksanakan komitmen. Oleh itu pengarah dan pekerja Chemwatch:

Pembekal

Chemwatch akan mempromosikan dan menyebarkan perkara di atas kepada pembekal utamanya melalui Tatakelakuan Pembekal Chemwatch.

Kesimpulan

Semasa kami mengembangkan dan menaik taraf dasar ESG kami, kami akan mencari jalan untuk mengoptimumkan lagi proses tadbir urus kami. Chemwatch berhasrat untuk mengekalkan reputasi korporatnya, budaya inklusif, dan pengurusan peluang dan risiko dengan mematuhi rangka kerja ESGnya, sekali gus memastikan kejayaan jangka panjangnya.

Pertanyaan Cepat