(+)-N-3-benzylnirvanol

Chemical Information

CAS: 790676-40-3

Synonyms: C18-H18-N2-O2; (+)-N-3-benzyl nirvanol; (S)-(+)-N-3-benzylnirvanol; 5-ethyl-5-phenyl-3-(phenylmethyl)hydantoin; (5S)-5-ethyl-5-phenyl-3-(phenylmethyl)-2,4-imidazolidinedione

Chemical: (+)-N-3-benzylnirvanol

(+)-N-3-benzylnirvanol SDS Sample

Keep up-to-date with Chemwatch